វីដេអូ Laryngoscope

ផលិតផល

វីដេអូ Laryngoscope

  • វីដេអូចាក់ថ្នាំស្ពឹក Laryngoscope

    វីដេអូចាក់ថ្នាំស្ពឹក Laryngoscope

    Video laryngoscopes គឺជា laryngoscopes ដែលប្រើអេក្រង់វីដេអូដើម្បីបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៃ epiglottis និង trachea នៅលើអេក្រង់សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលអ្នកជំងឺកាន់តែងាយស្រួល។ជារឿយៗពួកវាត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍ជួរទីមួយក្នុងការស្មានទុកជាមុនដែលពិបាកធ្វើ laryngoscopy ឬនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីជួយសង្គ្រោះការពិបាក (និងមិនជោគជ័យ) intubation laryngoscope ដោយផ្ទាល់។