បំពង់ Endotracheal ដែលអាចចោលបាន។

ផលិតផល

បំពង់ Endotracheal ដែលអាចចោលបាន។

  • បំពង់ Endotracheal ធម្មតាដែលអាចចោលបាន។

    បំពង់ Endotracheal ធម្មតាដែលអាចចោលបាន។

    បំពង់ endotracheal ដែលអាចចោលបាន ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតបណ្តាញដង្ហើមសិប្បនិម្មិត ដែលធ្វើពីសម្ភារៈ PVC វេជ្ជសាស្ត្រ មានតម្លាភាព ទន់ និងរលោង។ខ្សែការពារ X-ray រត់កាត់តួបំពង់ ហើយយករន្ធទឹកថ្នាំដើម្បីការពារអ្នកជំងឺពីការស្ទះ។