ខ្មៅដៃអគ្គិសនីដែលអាចចោលបាន (ESU)

ផលិតផល

ខ្មៅដៃអគ្គិសនីដែលអាចចោលបាន (ESU)

  • ខ្មៅដៃអគ្គិសនីគ្រប់គ្រងដោយដៃ (ESU)

    ខ្មៅដៃអគ្គិសនីគ្រប់គ្រងដោយដៃ (ESU)

    ខ្មៅដៃអេឡិចត្រិចដែលអាចចោលបាន ត្រូវបានប្រើក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការវះកាត់ទូទៅ ដើម្បីកាត់ និងធ្វើឱ្យជាលិការបស់មនុស្ស ហើយមានរូបរាងដូចប៊ិច ជាមួយនឹងចុង ចំណុចទាញ និងខ្សែតភ្ជាប់សម្រាប់កំដៅអគ្គិសនី។