តម្រងបាក់តេរី និងមេរោគដែលអាចចោលបាន។

ផលិតផល

តម្រងបាក់តេរី និងមេរោគដែលអាចចោលបាន។

  • តម្រងបាក់តេរី និងមេរោគដែលអាចចោលបាន។

    តម្រងបាក់តេរី និងមេរោគដែលអាចចោលបាន។

    តម្រងបាក់តេរី និងមេរោគដែលអាចចោលបាន ប្រើសម្រាប់បាក់តេរី ចម្រោះភាគល្អិតក្នុងម៉ាស៊ីនដកដង្ហើម និងម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំស្ពឹក និងដើម្បីបង្កើនកម្រិតសំណើមឧស្ម័ន ក៏អាចបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនមុខងារសួត ដើម្បីច្រោះថ្នាំបាញ់បាក់តេរីពីអ្នកជំងឺ។