បន្ទះអេឡិចត្រុសដែលអាចចោលបាន (ESU)

ផលិតផល

បន្ទះអេឡិចត្រុសដែលអាចចោលបាន (ESU)

  • បន្ទះអេឡិចត្រូនិចដែលអាចចោលបាន (ESU Pad)

    បន្ទះអេឡិចត្រូនិចដែលអាចចោលបាន (ESU Pad)

    បន្ទះដីអគ្គិសនី (ហៅម្យ៉ាងទៀតថា បន្ទះ ESU) ត្រូវបានផលិតចេញពីអេឡិចត្រូលីតអ៊ីដ្រូជែល និងអាលុយមីញ៉ូម និងហ្វម PE ជាដើម។ ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាបន្ទះអ្នកជំងឺ បន្ទះដី ឬអេឡិចត្រូតត្រឡប់។វាគឺជាចានអវិជ្ជមាននៃអេឡិចត្រូតដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។វាអនុវត្តចំពោះការផ្សារអគ្គីសនីជាដើមនៃអេឡិចត្រូតដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។