ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបាន។

ផលិតផល

ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបាន។

  • ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបាន។

    ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបាន។

    ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំស្ពឹកដែលអាចចោលបានមានម្ជុលអេពីឌូរ៉ាល់ ម្ជុលឆ្អឹងខ្នង និងបំពង់បូមអេពីឌូរ៉ាល់នៃទំហំដែលត្រូវគ្នា បំពង់បូមដែលធន់នឹងការគាំង ប៉ុន្តែមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំជាមួយនឹងព័ត៌មានជំនួយដែលអាចបត់បែនបានធ្វើឱ្យការដាក់បំពង់បូមមានភាពងាយស្រួល។