ឧបករណ៍បំលែងសម្ពាធដែលអាចចោលបាន។

ផលិតផល

ឧបករណ៍បំលែងសម្ពាធដែលអាចចោលបាន។

  • ឧបករណ៍បំលែងសម្ពាធដែលអាចចោលបាន។

    ឧបករណ៍បំលែងសម្ពាធដែលអាចចោលបាន។

    ឧបករណ៍បំលែងសម្ពាធដែលអាចចោលបានគឺសម្រាប់ការវាស់វែងជាបន្តនៃសម្ពាធសរីរវិទ្យា និងការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃអេម៉ូឌីណាមិក។DPT របស់ Hisern អាចផ្តល់នូវការវាស់សម្ពាធឈាមត្រឹមត្រូវ និងអាចទុកចិត្តបាននៃសរសៃឈាម និងសរសៃឈាមវ៉ែន អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍បេះដូង។